Kraków, 2019-07-16

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych


FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO


1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: Vega Sp. z o.o.
Adres:
(siedziba)
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Tel. (12)3574358
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
biuro@szybka-moneta.pl
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
brak
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www.szybka-moneta.pl, www.szybka-moneta.com.pl


Pośrednik kredytowy:* Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
nie dotyczy
Adres:
(siedziba)
nie dotyczy
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa niezabezpieczona
Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne
W przypadku pozytywnej Decyzji, Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
Czas obowiązywania umowy
dni
Zasady i terminy spłaty kredytu będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
Spłata całej kwoty pożyczki wraz z wszystkimi opłatami wynikającymi z umowy pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminie dni od jej otrzymania.

kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
Cała kwota pożyczki spłacana jest w jednej racie, obejmującej kwotę pożyczki i opłatę za udzielenie pożyczki.

odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Pożyczkodawca będzie zaliczał wpłaty według następującej kolejności:
- opłata za udzielenie pożyczki;
- odsetki;
- kwota pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
nie
— opis towaru lub usługi: nie dotyczy
— cena: nie dotyczy
Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
— rodzaj zabezpieczenia kredytu:
nie dotyczy
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
nie dotyczy

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany — stopa oprocentowania kredytu: 0%
— stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: nie dotyczy
— wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
— rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
%
— założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
kwota pożyczki, kwota pożyczki do spłaty, okres pożyczki
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
— obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: nie
— rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
— obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie
— rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*  
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych* nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową* - opłata za udzielenie pożyczki: zł
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie* nie dotyczy
Opłaty notarialne* nie dotyczy
Skutek braku płatności

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
— w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: Koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego oraz zastępstwa procesowego.

— stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7%.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie
tak
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem* W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: brak kosztów
Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
- Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
- Biura Informacji Kredytowej S.A.,
- Związku Banków Polskich,
- własna baza danych
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt
Tak
Czas obowiązywania formularza*
Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 45 dni od otrzymania.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy
 
Kredytodawca:*
Vega Sp. z o.o.
Adres:
(siedziba)
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Tel. (12)3574358
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
biuro@szybka-moneta.pl
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
 
Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www.szybka-moneta.pl, www.szybka-moneta.com.pl
Rejestr* (Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy KRS – rejestr przedsiębiorców nr KRS: 0000281138
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
b) dane dotyczące umowy
 
Odstąpienie od umowy* — ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak
— sposób odstąpienia od umowy:
pisemne oświadczenie wysłane na adres pożyczkodawcy;
— termin: 14 dni od dnia zawarcia umowy
— skutki:
W przypadku odstąpienia od umowy jest Pan/Pani zobowiązany/a do zwrotu kwoty pożyczki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:
polskie
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*
Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
§9 ust.3 umowy ramowej
Język umowy* Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku:
polskim
c) dane dotyczące odwołań  
Pozasądowe rozstrzyganie sporów — przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów:
tak
— zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
Spory, rozbieżności lub roszczenia związane umową pożyczki rozstrzygane są drogą wzajemnych negocjacji. Skargi i zażalenia należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy:
Vega Sp. z o.o.
ul. Bociana 20,
31-231 Kraków
lub telefonicznie: (12)3574358,
bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny: biuro@szybka-moneta.pl

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.